Haettavat apurahat

Haettavat apurahat:


 

Biotronik Oy:n nimikkoapuraha kliiniseen koulutukseen - dead-line 30.5.2020

Suomen Kardiologinen Seura julistaa haettavaksi Biotronik Oy:n elektrofysiologiaan, toimenpidekardiologiaan ja rytmikardiologiaan kohdennetun 10 000 € nimikkoapurahan, jolla tuetaan kliinistä kouluttautumista. 

Suomen Kardiologiselle Seuralle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava seuran toimistoon mieluiten sähköpostitse: fcs@fincardio.fi (postitse osoite: Sepänkatu 20, 90100 Oulu) viimeistään 30.5.2020.

Apurahalla tuetaan kouluttautumista yksikössä, jossa tehdään elektrofysiologiaan, toimenpidekardiologiaan tai rytmikardiologiaan liittyviä toimenpiteitä, joiden opiskeluun tarvitaan lisäkoulutusta.

Apuraha myönnetään yhtenä tai jaettuna useampana apurahana. Apurahahakemukseen on liitettävä

1) suunnitelma siitä, mitä ja missä hakija aikoo opiskella, milloin ja miksi sekä arvio hankkeen eduista hakijalle, hakijan omalle keskukselle ja kansallisesti

2) vastaanottavalta keskukselta kirjallinen suostumus, että se on halukas osallistumaan opintokäynnin järjestämiseen ja ottamaan vastaan koulutettavan

3) rahoitussuunnitelma

Apurahan saajan on laadittava ammatillinen, koulutusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen 3 kk kuluessa opintomatkasta.


Novartis Finland Oy:n nimikkoapuraha Zürichin Heart Housessa järjestettävään Postgraduate course in heart failure (PCHF) -koulutukseen

Suomen Kardiologinen Seura julistaa haettavaksi Novartis Finland Oy:n nimikkoapurahan (5000 €) Zürichin Heart Housessa järjestettävään Postgraduate course in heart failure (PCHF) -koulutukseen.

Suomen Kardiologiselle Seuralle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava seuran toimistoon mieluiten sähköpostitse: fcs@fincardio.fi (postitse osoite: Sepänkatu 20, 90100 Oulu) 2.2.2020 mennessä.

Apuraha myönnetään yhtenä tai jaettuna useampana apurahana. Apurahahakemuksessa on oltava liitteenä hyväksymisilmoitus kurssille.

Apurahan saajan tulee laatia ammatillinen, koulutusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen 3 kk kuluessa opintomatkasta.


Suomen Kardiologisen Seuran apurahojen yleisohjeet

Kaikki apurahat anotaan Suomen Kardiologisen Seuran hallitukselta. Haettavana on kohdennettuja nimikkoapurahoja, matkakohteeltaan vapaavalintaisia nimikkoapurahoja ja Seuran yleisiä matka-apurahoja (1.600 euroa Euroopassa ja 2.300 euroa muissa maanosissa pidettäviin kokouksiin). Hakija voi halutessaan kohdentaa anomuksen johonkin nimikkoapurahaan. Hallitus voi myöntää apurahan myös muista käytettävissä olevista apurahoista.

Hallitus on päättänyt, että matka-apurahojen suuren kysynnän vuoksi tutkimusapurahoja myönnetään vain poikkeustapauksissa.

Apuraha-anomuksen tulee pääsääntöisesti olla perillä hallituksen kokouksessa käsiteltävänä viimeistään 2 vk ennen sellaista kokousta, joka edeltää suunniteltua matkaa. Mikäli abstrakti on hyväksytty esitettäväksi posterina, tulee hakemuksessa selvästi mainita posterin esittäjä kokouksessa.
Ammatillinen, esim. omaa tutkimusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen on apurahan suorittamisen edellytys.