Matka- ja tutkimusapurahaohjesääntö

Ohjeet on päivitetty huhtikuussa 2016

1 §

Suomen Kardiologisen Seuran apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti

Sydän- ja verisuonitauteihin kohdistuvaa suomalaista tutkimustyötä ja suomalaisten tekemien tutkimusten tulosten julkistamista matka-apurahoja myöntämällä

Opintomatkoja, jotka edistävät kardiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä Suomessa sekä

Tutkimushankkeita, joilla on valtakunnallinen merkitys kardiologisen tutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

2 §

Seuran vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha.

3 §

Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää Seuran hallitus, joka ilmoittaa jaettavista apurahoista Sydänäänen numeroissa sekä seuran internetsivuilla. Apurahoja myönnettäessä arvioidaan sekä kongressin merkitys että abstraktien taso sekä samaan kongressiin jo myönnettyjen apurahojen lukumäärä samoin kuin hakijalle aiemmin myönnetyt apurahat. Apurahoja myönnetään pääasiassa jaosten suosittelemiin koulutustilaisuuksiin.

4 §

Apurahaa anotaan Seuran hallitukselta perustellulla kirjallisella anomuksella.

Matka-apurahoja voidaan myöntää joko kutsutuista esitelmistä ja puheenjohtajuuksista aiheutuvien matkakulujen kattamiseen, omien tutkimustuloksien esittämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseen tai jaosten suosittelemille kursseille. Apuraha-anomukseen on liitettävä selvitys muusta rahoituksesta. Jos apurahaa anotaan abstraktin suullista tai poster-esitystä varten, liitetään hakemukseen kongressin ilmoitus siitä, että abstrakti on hyväksytty esitettäväksi.

Opintomatkaa tai tutkimushanketta varten tehdyssä apuraha-anomuksessa on esitettävä opintomatkan tai tutkimuksen tavoitteet, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen nykyvaihe ja rahoitussuunnitelma. Opintomatkojen tulee liittyä Seuran sääntöjen 2 §:n mukaisiin tarkoituksiin ja niillä tulee olla valtakunnallinen merkitys.

5 §

Apuraha-anomuksen tulee pääsääntöisesti olla perillä hallituksen kokouksessa käsiteltävänä viimeistään 2 vk ennen sellaista kokousta, joka edeltää suunniteltua matkaa. Abstraktin hyväksymisilmoitus voidaan toimittaa hallituksen kokoukseen sähköpostin liitteenä.

Hallituksen kokousten ajat ilmoitetaan Sydänäänessä sekä seuran internetsivuilla.

6 §

Apurahan maksamisen edellytys on, että

1) matka-apurahan saaja liittää matkalaskuunsa:

  • abstraktin hyväksymisilmoituksen esitettäväksi, jos sitä ei ole lähetetty jo aiemmin
  • matkatositteet
  • kuitit matkakustannusten maksamisesta

2) opintomatkaa varten myönnetyn apurahan saaja tai tutkimusapurahan saaja liittää apurahan maksatuspyyntöön selvityksen mahdollisesta palkattomasta virkavapaudesta

3) matka-apurahan saaja toimittaa Sydänääneen päätoimittajan kanssa etukäteen sovitun kirjallisen tuotteen

7 §

Tutkimusapuraha ja opintomatkaa varten myönnetty apuraha on käytettävä myöntämispäivästä 3 vuoden kuluessa.

Tutkimusapurahan käytöstä ja saaduista tuloksista on annettava selvitys kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.