Preventiojaos

Tärkeällä asialla

Suomen Kardiologisen Seuran toiminta on laajentunut voimakkaasti viime vuosina, minkä merkkinä on ollut uusien jaosten perustaminen ja niiden toiminnan vakiintuminen. Preventio- ja kuntoutusjaos perustettiin. Sen toimintaan on jo ehtinyt syntyä tarpeellista jatkuvuutta, joka auttaa jaosta pysymään aktiivisena myös lähivuosina.

Motivoituminen työskentelemään Preventio- ja kuntoutusjaoksen puitteissa on helppoa, sillä työskentelemme kansanterveyden kannalta aivan keskeisten asioiden parissa. Kuten viime vuosikymmenien laaja kansainvälinen tutkimustyö on osoittanut, oikein suunnattu ja toteutettu preventio (sekä primaari- että sekundaaripreventio) on kaikkein vaikuttavinta työtä, mitä sydänsairauksien alalla voidaan tehdä. 1,2.

Lääkehoitojaos yhdistettiin jaokseen vuonna 2019 ja samassa yhteydessä jaoksen nimeksi muutettiin preventiojaos.


Jaoksen tapaamiset

Jaoksen kokous järjestetään yleensä Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksen ja vuosikokouksen yhteydessä. Se on avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille kollegoille. Vuosikokouksen yhteydessä valitaan jaokselle johtokuntaa vastaava nucleus, joka vastaa käytännön toiminnan toteuttamisesta yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.


Jaosten toimihenkilöiden toimintaa

Nucleus kokoontuu tarpeen mukaan, nykyisin 4-6 kertaa vuodessa. Viime vuosina nucleuksen jäsen on osallistunut kansainvälisiin sydänkuntoutusta koskeviin kokouksiin, mikä tosin on tapahtunut omalla tai työnantajan rahoituksella. Euroopan kardiologisen seuran puitteissa toimimme ESC:n (European Society of Cardiology) ensimmäisessä jaoksessa ”Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology”.


Jaoksen järjestämä koulutus

Jaoksen keskeistä toimintaa on koulutuksien järjestäminen. Vuosittaiset 4-5 koulutustilaisuutta kiertävät keskussairaalapaikkakunnalta toiselle. Osa tilaisuuksista videoidaan ympäristön sairaaloihin. Jaos osallistuu myös seuran yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Esimerkiksi SKS:n Syys- ja Kevätkokouksissa jaoksella on tarjolla (mahdollisuuksien mukaan)  jaoksen suunnittelemaa koulutusta.


Alan kokoukset

Sydänpotilaiden prevention ja kuntoutuksen kannalta keskeisiä tieteellisiä kokouksia ovat vuosittain elo-syyskuun taitteessa järjestettävä Euroopan kardiologinen kokous eli ESC:n vuosikokous, EAS:n (European Atherosclerosis Society) ja ESH:n (European Society of Hypertension) kokoukset kuten myös vuosittaiset Heart Failure update –kokoukset. Amerikan mantereella maaliskuinen ACC:n (American College of Cardiology) ja marraskuinen AHA:n (American Heart Association) kokous ovat keskeisiä sydänkokouksia myös oman jaoksemme kannalta. Pohjoismainen kardiologikokous ja sydänkuntoutuskokous järjestetään kahden ja kolmen vuoden välein.


Alan lehdet

Nykyään preventiota ja kuntoutusta käsittelevät, hoitokäytäntöjen kannalta vaikuttavimmiksi tarkoitetut tieteelliset artikkelit julkaistaan joko suurissa yleislehdissä (BMJ, JAMA, Lancet ja NEJM) tai kardiologian alan yhteisissä lehdissä kuten European Heart Journal, Circulation, Journal of American College of Cardiology, American Heart Journal ja American Journal of Cardiology. Prevention osalta erityisesti verenpainetta, lipidejä yms. koskien on lisäksi runsaslukuisesti hyvin syvällekin pureutuvia erityislehtiä kuten Journal of Hypertension, Hypertension, Atherosclerosis sekä Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Vastaavasti sydänkuntoutusta käsitellään alan omissa lehdissä (esim. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation) tai muissa terveyden edistämistä käsittelevissä lehdissä (esim. American Journal of Health Promotion).


Kirjallisuutta

  1. Kloner RA, Birkbaum Y. Cardiovascular trials review. 7. painos. Le Jacq Communications, Inc. 2002 USA.
  2. Kettunen R. Lääkehoito valtimokovettumistaudin sekundaaripreventiossa. Duodecim 2002;118:2093-2101.
  3. Giannuzzi P ym. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: position paper of the Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2003;24:1273-1278.