Preventiojaos

Elintärkeällä asialla

Onnistunut primaaripreventio, ja toisaalta mahdollisimman hyvin toteutettu sekundaaripreventio ovat kaikkein vaikuttavinta sydänterveyttä tuottavaa toimintaa. Tieteellinen tutkimusnäyttö on tästä poikkeuksellisen vahvaa. Toimiva preventio tuo myös eniten kustannussäästöjä. Erityisesti sepelvaltimotautiin sairastuneen potilaan ennusteeseen vaikuttaa hyvin toteutunut jatkohoito eli sekundaaripreventio, jota toteutetaan ehjillä hoitopoluilla ja sydänkuntoutuksella.

Motivoituminen toimimaan SKS:n Preventiojaoksessa on siten helppoa, sillä työskentelemme kansanterveyden kannalta aivan keskeisten asioiden parissa. Jaoksessa työskennellään laaja-alaisesti sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemisen edistämiseksi, sillä jaoksen jäsenistöön kuuluu asiantuntijoita niin potilastyötä tekevistä kardiologeista ja terveyskeskuslääkäreistä yliopistontutkijoihin ja tutkimusprofessoreihin. Kaikkia jaoksen asiantuntijoita yhdistää̈ jaettu kiinnostus edistää̈ suomalaista sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisytyötä.

Jaos toteuttaa toimintaansa tapaamisten, järjestämänsä koulutuksen ja jäsenten tieteellisen tutkimustoiminnan kautta. Seuraavassa kerromme tarkemmin jaoksen toiminnasta.


Jaoksen tapaamiset

Preventiojaoksen vuosikokous järjestetään yleensä Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksen yhteydessä. Se on avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille kollegoille. Vuosikokouksen yhteydessä valitaan jaokselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Vastuutehtävien toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.

Vuosikokouksen lisäksi jaostapaaminen järjestetään neljästi vuodessa joko Teamsissa tai hybridikokouksina.

Toimintaan voi ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä jaoksen vastuuhenkilöihin. 

Jaoksen järjestämä koulutus

Jaoksen keskeistä toimintaa on koulutusten järjestäminen. Preventiojaos suunnittelee ja toteuttaa ohjelmaa SKS:n Syys- ja Kevätkokouksiin.

Joka toinen vuosi järjestetään preventiokiertue. Koulutus on suunnattu erityisesti erikoistuville sekä perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille, ja se pidetään viidellä paikkakunnalla. Viime vuosina myös etäosallistuminen on ollut mahdollista, minkä ansiosta jaos on tavoittanut suuremmat kuulijamäärät.

Lisäksi jaos tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Ohjelmaa on tehty viime vuosina mm. Psykiatripäiville, Gynekologipäiville, Geriatripäiville, Yleislääkäripäiville ja Reumatologiyhdistyksen koulutuspäiville.

Preventioaiheisia luentoja tarjotaan myös valtakunnallisille ja alueellisille lääkäripäiville.


Kansainväliset kokoukset ja toiminta

Sydänpotilaiden prevention ja kuntoutuksen kannalta keskeisiä tieteellisiä kokouksia ovat vuosittain elo-syyskuun taitteessa järjestettävä Euroopan kardiologinen kokous eli ESC:n vuosikokous, sekä sen alajaoksen, EAPC:n (European Association of Preventive Cardiology) kokous keväällä.

Muita huomionarvoisia kokouksia ovat EAS:n (European Atherosclerosis Society) ja ESH:n (European Society of Hypertension) kokoukset. Amerikan mantereella maaliskuinen ACC:n (American College of Cardiology) ja marraskuinen AHA:n (American Heart Association) kokous ovat keskeisiä sydänkokouksia myös oman jaoksemme kannalta. 

Euroopan kardiologisen seuran puitteissa toimimme jaoksessa ”Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology”. Jaos vastaa Suomen osalta myös ESC:n verkkosivuilla julkaistavasta ”Prevention in your country” -tekstistä.


Alan lehdet

Preventiota ja kuntoutusta käsittelevät, hoitokäytäntöjen kannalta vaikuttavimmiksi tarkoitetut tieteelliset artikkelit julkaistaan joko suurissa yleislehdissä (BMJ, JAMA, Lancet ja NEJM) tai kardiologian alan yhteisissä lehdissä kuten European Heart JournalCirculationJournal of American College of CardiologyAmerican Heart Journal ja American Journal of Cardiology. Toisaalta juuri prevention osalta tärkeä on erityisesti European Journal of Preventive Cardiology. Verenpainetta, lipidejä yms. koskien on lisäksi runsaslukuisesti hyvin syvällekin pureutuvia erityislehtiä kuten Journal of HypertensionHypertensionAtherosclerosis sekä ArteriosclerosisThrombosis and Vascular Biology.


Hyödyllistä lukemista:

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practise.

Promotion of healthy nutrition in primary and secondary cardiovascular disease prevention: a clinical consensus statement from the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol 2023; 30(8):696-706.

How to optimize the adherence to a guideline-directed medical therapy in the secondary prevention of cardiovascular diseases: a clinical consensus statement from the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol 2023; 30(2):149-166.

Exercise intensity assessment and prescription in cardiovascular rehabilitation and beyond: why and how: a position statement from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol 2022; 29(1):230-245.

Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: From knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary Prevention and Rehabilitation Section of the European Association of Preventive Cardiology. Eur J Prev Cardiol 2020.

Salminen O ja Lehto S. Mitä nikotiinin sydän- ja verisuonivaikutuksista tiedetään? Duodecim 2022; 138:1887-93. Eur J Prev Cardiol 2020.