Seuran yhdistyssäännöt

Suomen Kardiologisen Seuran yhdistyssäännöt

hyväksytty 30.3.2017 vuosikokouksessa

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Kardiologinen Seura. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen kardiologian alalla työskentelevät lääkärit ja muut asiantuntijat Suomessa ja edistää kardiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta, ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä, tukee alan tieteen tutkimusta jakamalla apurahoja ja toteuttamalla sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä tutkimushankkeita sekä antaa lausuntoja sydän- ja verisuonitautien tutkimuksesta, hoidosta, ennaltaehkäisystä ja koulutuksesta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää alaansa liittyviä maksullisia kursseja sekä niiden yhteydessä maksullisia näyttelyitä.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen harkinnan mukaan ottaa 2 §:ssä mainittu henkilö, joka toiminnallaan on osoittanut edistävänsä yhdistyksen tarkoitusperiä ja joka jäseneksi pääsyä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimaisia tai ulkomaisia kardiologian tai sitä lähellä olevan tieteenhaaran ansioituneita edustajia. Näistä tehtyjen ehdotusten tulee olla perusteltuja ja ne on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka antaa niistä lausuntonsa kokoukselle, joka kutsuu kunniajäsenet.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hallituksen harkinnan mukaan ottaa henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hallitukselta kirjallisesti jäseneksi pääsyä pyytävät.

4 §

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa kardiologian erikoiskysymyksiin omistautuvia jaoksia, jotka valitsevat oman puheenjohtajansa ja esittävät vuosikokoukselle yhteenvedon toiminnastaan.

5 §

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

6 §

Kukin varsinainen jäsen suorittaa vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Kunniajäsenet on vapautettu vuosimaksun suorittamisesta.

Kukin kannatusjäsen suorittaa vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

7 §

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pyytäen eroilmoituksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti ilmoituksen tultua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen tietoon.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on muistutuksesta huolimatta kahtena peräkkäisenä vuonna laiminlyönyt vuosimaksun suorittamisen.

Jäsenen erottamisesta yhdistyksestä säädetään yhdistyslaissa.

8 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, sihteeri, apulaissihteeri, varainhoitaja, ja neljä muuta jäsentä.

Varapuheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen puheenjohtaja. Puheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen edellinen puheenjohtaja. Apulaissihteeristä tulee toimikautensa jälkeen sihteeri.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, edellisen puheenjohtajan, sihteerin, apulaissihteerin, neljän muun jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varainhoitajan toimikausi on neljä vuotta. Neljä hallituksen muuta jäsentä voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi samaan tehtävään hallituksessa.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa hallituksen tai yhdistyksen jäsenyydestä tai tulee estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, valitsee yhdistyksen kokous hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen estyneeksi tulleen tai eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme sen jäsenistä on paikalla.

Hallitus voi puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan aloitteesta tehdä päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä sähköisesti tai puhelimitse. Päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan siten, että kaikki päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

9 §

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi mitä näissä säännöissä on muualla mainittu, valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat, kutsua yhdistyksen kokoukset koolle, hoitaa yhdistyksen varat, toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset ja pitää jäsenluetteloa sekä tarkoin seurata kaikkea, mikä koskee yhdistyksen tarkoitusperiä, ja ryhtyä toimenpiteisiin, joita tämän johdosta voi aiheutua.

Hallitus voi lisäksi tehdä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista koskevia päätöksiä lukuun ottamatta asioita, jotka kuuluvat lain mukaan yhdistyksen kokoukselle muun muassa kiinteän omaisuuden ja yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

11 §

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille varamiehet.

12 §

Yhdistyksen tilivuosi alkaa 1.12. ja päättyy 30.11. Tilit on jätettävä neljä viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen toukokuun loppuun mennessä sekä muutoin niin usein kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi.

Kokous kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse tai julkaisemalla kokouskutsu Suomen Lääkärilehdessä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle, jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua kokouksen aikana myös yhdistyksen hallituksen määräämän teknisen apuvälineen avulla. Kokoukseen osallistuvien jäsenten henkilöllisyys ja ääntenlaskennan oikeellisuus tulee voida selvittää luotettavalla tavalla. Teknisen apuvälineen käytön mahdollisuudesta tulee mainita kokouskutsussa.

Kaikissa kokouksissa voidaan ottaa käsiteltäväksi myös jonkun jäsenen itse kokouksessa esittämä kysymys, jos kokous antaa siihen suostumuksensa.

14 §

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen kertomus ja yhteenvedot jaoksien toiminnasta sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään hallituksen vastuuvapaudesta, määrätään vuosimaksun suuruus, valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille varamiehet sekä suoritetaan hallituksen jäsenten vaali sääntöjen 8 §:n mukaisesti sekä käsitellään muut yhdistyslaissa mainitut asiat.

15 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin joku yhdistyksen jäsenistä toisin vaatii, umpilipuin. Äänten langetessa tasan ratkaiskoon puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arvottakoon. Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kysymyksessä jäsenen erottaminen, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, joissa tapauksissa vaaditaan vähintäin 3/4 enemmistö äänestyksessä.

16 §

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on vähintään kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä kahden kokouksessa valitun yhdistyksen jäsenen tarkastettava. Hallituksen kokouksista pidetyt pöytäkirjat hallitus tarkastaa seuraavassa kokouksessaan.

17 §

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi on tehtävä yhdistykselle kirjallisesti ennen marraskuun loppua. Hallituksen on annettava muutosehdotuksesta tai yhdistyksen purkamisehdotuksesta tieto yhdistyksen jäsenille vuoden loppuun mennessä ja annettava asiasta lausunto vuosikokouksessa, missä asia käsitellään.

Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään sen omaisuus kardiologian tieteellisen ja käytännöllisen kehityksen hyväksi Suomessa sillä tavoin, kuin se kokous, missä purkamispäätös tehdään, tarkemmin määrää.

 

Suomen Kardiologisen Seuran äänestys- ja vaalijärjestys, hyväksytty vuosikokouksessa 13.4.2021