Jaokset

Jaosten tehtävänä on tukea ja edistää oman aihepiirinsä puitteissa kardiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä Suomessa:

  • järjestämällä kardiologian alaan liittyvää koulutusta ja tiedotusta
  • osallistumalla seuran järjestämien koulutustilaisuuksien ohjelman suunnitteluun ja tilaisuuksien järjestämiseen
  • suunnittelemalla ja toteuttamalla kardiologian alaan liittyvää tutkimustoimintaa
  • järjestämällä tapaamisia, joissa jaoksen jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä kardiologisen toiminnan edistämiseksi
  • osallistumalla kansallisten ja kansainvälisten ohjeiden ja suositusten laadintaan
  • pitämällä yhteyttä Euroopan kardiologiyhdistyksen jaoksiin ja muihin erikoisalansa yhteisöihin

Suomen Kardiologisen Seuran vuosikokouksessa 1979 vahvistettiin uudet säännöt, jotka mahdollistivat jaoksien perustamisen. Niiden toimintaa ohjaavat säännöt hyväksyttiin vuonna 2001. Jaoksien asioita hoitavat kahden vuoden välein valittavat toimihenkilöt; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jaokset raportoivat Seuran hallitukselle toiminnastaan vuosittain.

Jaoksia on 11. Ensimmäisinä perustettiin lastenkardiologinen jaos, ultraäänijaos ja sydämen kuvantamisen jaos. Lastenkardiologisen jaoksen nimi on muutettu sittemmin synnynnäisten sydänsairauksien jaokseksi ja ultraäänijaos kaikukardiografiajaoksen kautta yhdessä sydämen kuvantamisen jaoksen kanssa kardiovaskulaarikuvantamisen jaokseksi. Myöhemmin on perustettu akuuttikardiologian, invasiivisen kardiologian, lääkehoidon, nuoret kardiologit, kardiovaskulaarikuvantamisen (ent. perustutkimuksen), prevention ja kuntoutuksen, rytmikardiologian, sydämen vajaatoiminnan jaokset sekä tromboosijaos. Lääkehoitojaos sulautui  preventio- ja kuntoutusjaokseen vuonna 2019 ja samassa yhteydessä muutettiin jaoksen nimeksi preventiojaos. Invasiivinen jaos perustettiin vuonna 2002 jatkamaan vuonna 1982 perustetun angioplastiaklubin perinteitä. Uusin läppäsairauksien jaos perustettiin v. 2022.

Erikoistuvien lääkäreiden jaoksen (jököt), nykyään nuoret kardiologit jaos, keskeisenä tehtävänä on osallistua Seuran järjestämän koulutuksen suunnitteluun niin, että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin kardiologin erikoistumiskoulutuksen haasteisiin.

Jaosten aktiivinen toiminta on viime vuosina ollut yksi Seuran toiminnan kehittymisen tae. Jaokset ovat saaneet enenevässä määrin toimivaltaa, ja ne ovat tehneet merkittävää työtä paitsi koulutustapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä, myös asiantuntijalausuntojen laatimisessa. Jaokset ovat antaneet merkittävän panoksen myös Käypä-Hoito-ohjeiden valmistelussa.