Yhdenvertaisuuskysely 2022

SUOMEN KARDIOLOGISEN SEURAN YHDENVERTAISUUSKYSELY

Tiina Ojala, Marja Hedman, Harri Saarinen, Otso Järvinen, Essi Pikkarainen, Pekka Porela, Heidi Lehtola, Jarkko Piuhola, Tuomas Kiviniemi, Matti Niemelä ja Mika Laine

 

Suomen Kardiologisen Seuran (SKS) yhdenvertaisuuskysely tehtiin 2.- 9.12.2022. Saimme yhteensä 221 vastausta (26 %). Vastaajista erikoislääkäreitä oli 50,7 %, osastonylilääkäreitä/ylilääkäreitä 36,1 % ja erikoistuvia lääkäreitä 13,2 %. Muut vastaajien taustiedot näkyvät alla olevasta kuvakoosteesta.

 

image-1.png

MITÄ YHDENVERTAISUUDELLA TARKOITETAAN?

Yhdenvertaisuudella työyhteisössä tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän taustastaan tai mielipiteistään, eivätkä em. tekijät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen tai saada työtä. Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänaluilla.

SKS YHDENVERTAISUUSKYSELYN TULOKSET

Seuran yhdenvertaisuuskyselyn perusteella vastaajista 19 % oli kokenut sen tasoista syrjintää, että sillä on koettu olleen vaikutusta vastaajan koko urakehitykseen. Tulos on merkittävä ja kirjallisten vastausten perusteella on nähtävissä, että kyseessä on koettu olleen pääosin naissukupuoleen kohdistuva syrjinnän muoto. Edelleen kirjallisten vastausten perusteella todetaan, että syrjinnän on koettu vaikuttaneen erityisesti urakehitykseen toimenpidepuolella tai johtotehtäviin etenemisessä. Viimeisen vuoden aikana vastaajista 13,9 % on kokenut työyhteisössään syrjintää, joka on kohdistunut joko sukupuoleen, ikään, mielipiteisiin tai muihin taustatekijöihin. Lisäksi 25,5 % on havainnut muihin kohdistuvaa syrjintää työyhteisössään viimeisen vuoden aikana, samoihin em. taustatekijöihin liittyneenä. Merkittävänä asiana voidaan todeta, että vastaajien arvion perusteella 45,3 % koettuun tai havaittuun syrjintää ei ole puututtu ja vain < 10 % tapauksista on tiedossa, että asiaan olisi puututtu.

YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN

Tämän Seuran nettikyselyn tavoitteena oli selvittää yhdenvertaisyyden toteutumista yhteisössämme ja edistää sellaisia toimintatapoja, joilla saadaan aikaan konkreettinen vaikutus kohti yhdenvertaista yhteisöä. Jäsenistä 26 % vastasi kyselyyn ja heidän kokemuksensa mukaan yhteisömme yhdenvertaisuudessa on edelleen kehitettävää.  

Yhdenvertaisuuden arviointi on yksi tapaa nostaa tämä tärkeä asia jäsenten tietoisuuteen ja tarvittavien muutosprosessien kohteeksi. Hyvät käytännöt lähtevät liikkeelle halusta muuttua ja kehittää omaa toimintaa. Toimintatavat usein paranevatkin sitä mukaa kun positiiviset vaikutukset alkavat näkyä. Yhdenvertaisuuden toteutumisen seuranta on yksi työkaluista, jolla seuran toimesta jatkossakin pyritään vaikuttamaan tähän tärkeään asiaan.

SKS pyrkii omassa toiminnassaan edistämään tasa-arvon toteutumista. Yhdenvertaisuusnäkökulma otetaan esille kouluttajakokouksessa. Toivomme aktiivista ja avointa keskustelua omissa yksiköissänne.