SKS:n yhdenvertaisuuskyselyn tulokset on julkaistu

Työelämässä voi ilmetä eriarvoista kohtelua tai syrjintää esimerkiksi palkkauksessa, työhönotossa, uralla etenemisessä tai koulutukseen pääsyssä. Suomi on ollut moneen muuhun maahan verrattuna edistyksellinen tasa-arvon toteutumisessa, mutta erityisesti sukupuoleen kohdistuva syrjintä on edelleen ongelma.  

Lääkäreiden kokemaa syrjintää ja eriarvoista kohtelua on viimeksi tutkittu Lääkäriliiton työolot ja terveys kyselyssä 2019. Tuolloin 19 % vastaajista oli itse kokenut urallaan syrjintää. Naiset havaitsivat ja kokivat syrjintää miehiä useammin. 

Suomen Kardiologisen Seuran (SKS) yhdenvertaisuuskysely tehtiin 2.-9.12.2022. Saimme yhteensä 221 vastausta (26%). Tulosten perusteella vastaajista 19 % oli kokenut sen tasoista syrjintää, että sillä on koettu olleen vaikutusta vastaajan urakehitykseen. Sanallisten vastausten perusteella kyseessä on pääosin naissukupuoleen kohdistuva eriarvoisuuden kokemus ja syrjinnän on koettu vaikuttaneen erityisesti urakehitykseen toimenpidepuolella tai johtotehtäviin etenemisessä. 

Tarkemmat yhdenvertaisuuskyselyn tulokset löytyvät täältä. Syrjinnän ja eriarvoisuuden kitkemiseksi on syytä käydä avointa keskustelua työpaikoilla. Suomen Kardiologinen seura pyrkii omalta osaltaan edistämään tasa-arvon toteutumista.