Kevätkokous ja sääntömääräinen vuosikokous 2017 uutisia

Hyvä Kardiologisen Seuran jäsen,

Kevätkokous Kuopiossa sujui hienosti ja jää historiaan rakentavana ja keskustelevana kokouksena; niin tieteellisen ohjelman kuin sääntömääräisen vuosikokouksen suhteen. Haluamme kiittää kaikki kokoukseen ja keskusteluihin osallistuneita!

Diasarjat

Kevätkokouksen tieteellisen ohjelman diasarjat tullaan julkaisemaan www.fincardio.fi nettisivuilla KOULUTUS/Koulutusmateriaalin osion alla muutaman viikon sisällä, kun olemme saaneet diasarjat tallennettua (lähetämme tästä erillisen viestin).

Uusi osoite

Tätä ennen seuran toimisto muuttaa Medipoliksesta keskustaan; uusi osoite on Sepänkatu 20, 90100 Oulu. Muutto tuli eteen, kun samoissa tiloissa toiminut Sydänpiiri ilmoitti vaihtavansa tiloja ja näin vapautuneet tilat olisivat tullee seuran maksettaviksi ja olleet turhan suuret.

Sääntömääräinen vuosikokous ja sääntömuutosesitys

Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsiteltiin paljon keskustelua jäsenistössä herättänyttä sääntömuutosasiaa, joka koski hallituksen kokoonpanoa. Asiasta käytyjen keskustelujen jälkeen saatiin aikaiseksi kompromissi, jonka pohjalta hallitus voi jatkossakin toimia jäsenistön luottamusta nauttien. Kokouksessa todettiin, että esitetty sääntömuutosesitys ei ole ollut epäluottamuslause kenellekään tai millekään ryhmälle vaan jäsenistön huolenosoitus siitä, että hallituksessa on asiantuntemusta koko jäsenistöä edustavaan asioiden käsittelyyn.

Usea jäsen käytti asiaan liittyen puheenvuoron asiasta, tässä poimien muutama ydinajatus keskusteluista:

Mikko Pietilä, seuran ed. puheenjohtaja, edustaen hallituksen keskustelujen pohjalta muokattua vastaesitystä:

"Ajat ovat muuttuneet ja voimassa olevia toimintatapoja on varmasti syytä tarkastella aina aika ajoin. Jäsenistössä on nostettu syksyllä 2016 uudelleen esille keskussairaaloiden edustajien osallistuminen hallituksen toimintaan. Asia onkin jo ollut esillä sääntömääräisessä vuosikokouksessa 2016, jossa sääntömääräinen vuosikokous kuitenkin ohjeisti toimimaan asiassa pidättyväisesti, välttäen rajoittavia säännöksiä. Samassa kokouksessa valittiin nyt toimiva hallitus sääntömääräisen vuosikokouksen hyväksynnällä. Hallitus on toiminut jäsenistöä edustavan sääntömääräisen vuosikokouksen ohjeistamana ja tämän vuoksi ei tuolloin esille noussutta keskussairaalaedustusta ole viety eteenpäin. Usea jäsen on kuitenkin tuntenut, ettei heitä ole asiassa kuultu ja tästä on virinnyt sääntömuutosesitys hallituksen kokoonpanosta. Tehty muutosesitys sellaisenaan johtaisi kuitenkin joko hallituksen erottamiseen kokonaan, koska hallitus ei täyttäisi enää seuran sääntöjä tai minimissään kahden hallitusjäsenen erottamiseen, mikä olisi erittäin työllistävälle, sääntömäärisen vuosikokouksen valitsemalle, erinomaisesti pestiään hoitaneelle luottamustoimihenkilölle erittäin epäkollegiaalinen kiitos tehdystä työstä. Tämä ei liene ollut aloitteentekijöiden tarkoitus. Terveydenhuollon ala muuttuu voimakkaasti lähivuosina ja se, että aloitteen mukaisen työpaikkamääritelmän lisääminen sääntöihin koskien hallituskokoonpanoa jäisi auttamattomasti äkkiä vanhaksi, kun niin yksiköiden nimitykset kuin hallitusjäsenten työpaikatkin vaihtuvat.”

Hallitus totesi, että alueellisuuden huomioiminen on ollut haastavaa jo nyt ja liian tarkkoja "karsinointeja" ei kannata määritellä sääntöihin, mutta ohjeistukseksi hallituksen kokoamiselle kylläkin.

Yhdessä tekemisen tunne on tärkeää ja tällaisilla asioilla ei haluta aiheuttaa rajoja eri ryhmille".

Uutena vastaehdotuksena hallitus esitti, että:

*Seuran vuosikokoukselle esitetystä sääntömuutoksesta luovutaan, mutta muutetaan seuran sääntöjen § 8, koskien seuran hallituksen kokoonpanoa, siten, että hallituksen jäsenten lukumäärä lisätään kymmeneen.
*Seuraavassa asiakohdassa valitaan seuran hallitukseen uusi jäsen, jonka kauden pituus on säännöissä kaksi vuotta, mutta nyt valintavuonna kuluvan hallituskauden mittainen.

Tuomas Rissanen esitti puheenvuoron:

"Kardiologian rooli on muuttumassa vahvasti, ei pelkästään yliopisto- ja keskussairaaloiden osalta vaan myös yksityistämisen kautta. Esitetty aloite ei ollut epäluottamuslause nykyiselle hallitukselle vaan huolenaiheen esittäminen ja julkituominen tätä kautta. Hallituksen tulee edustaa seuran sääntöjen §2 henkeä : "Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen kardiologian alalla työskentelevät lääkärit ja muut asiantuntijat Suomessa ja edistää kardiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä". Aloitteen suurin anti onkin ollut herännyt keskustelu ja se, että seuran nyt täyttäessä ensi vuonna 50-vuotta, edustaisi se paremmin koko kardiologikuntaa. Tarkoitus ei ole "repiä" jäsenistöä leireihin, vaan että kaikki jäsenet tuntisivat seuran ja sen toiminnan omakseen ja olisivat näin valmiita myös toimimaan seuran hyväksi. Valtion ja muiden ohjaavien tahojen muutosten kautta tulee seuralla olemaan jatkossakin tärkeä asema kannanottojen ja lausuntojen antajana ja tällöin tulisi kardiologikunnan koko kirjon olla edustettuna päätöksenteossa.

Tuomas Rissanen esitti vuosikokoukselle, että hallituksen uusi esitys hyväksytään ja toivoi, että keskusteluja jatketaan".

Usea vuosikokouksen osallistuja käytti puheenvuoron ja päädyttiin kannattamaan hallituksen uutta esitystä ja muuttamaan sääntöjä tältä osin. Sääntöjen §8 hyväksyttiin seuraavanlaisena:

  • Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, sihteeri, apulaissihteeri, varainhoitaja, ja neljä muuta jäsentä.
  • Varapuheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen puheenjohtaja. Puheenjohtajasta tulee toimikautensa jälkeen edellinen puheenjohtaja. Apulaissihteeristä tulee toimikautensa jälkeen sihteeri.
  • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, edellisen puheenjohtajan, sihteerin, apulaissihteerin, neljän muun jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Varainhoitajan toimikausi on neljä vuotta. Neljä hallituksen muuta jäsentä voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi samaan tehtävään hallituksessa.
  • Mikäli hallituksen jäsen eroaa hallituksen tai yhdistyksen jäsenyydestä tai tulee estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, valitsee yhdistyksen kokous hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen estyneeksi tulleen tai eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme sen jäsenistä on paikalla.
  • Hallitus voi puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan aloitteesta tehdä päätöksiä varsinaista kokousta pitämättä sähköisesti tai puhelimitse. Päätöksistä laaditaan pöytäkirja, joka tarkastetaan siten, että kaikki päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Seuraavassa asiakohdassa valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi tämän hallituskauden loppuun saakka Tomi Kaukonen Päijät-Hämeen keskussairaalasta. Uusi hallituspaikka on voimassa Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyn ja hyväksynnän jälkeen, mutta hallitus kutsui Kaukosen jo samantien tarkkailijaksi hallituksen kokouksiin (puheoikeus, muttei äänioikeutta ennen virallista hyväksyntää). Toivotamme Tomin tervetulleeksi hallitukseen!

Asiakohtia käsiteltäessä esiteltiin myös ponsi Matti Halisen esittämänä ja hyväksyttiin ko. esitys:

Suomen Kardiologisen Seuran hallituksen täydentäminen ja uusien jäsenten valitseminen

*Suomen Kardiologisen Seuran hallitus pyytää jäseniään ilmoittamaan kiinnostuksensa hallituksen jäsenyydestä edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä, kun seuraavassa vuosikokouksessa on täytettävänä erovuorossa olevien paikkoja. Hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ilmoittautumisen yhteydessä esittää, miten he aikovat kehittää Seuran toimintaa.
*Hallituksen jäseniksi ilmoittautumisajan päätyttyä hallitus valmistelee esityksensä uudeksi hallitukseksi. Jos samaan tehtävään on useampia halukkaita kuin tehtäviä on, pyytää hallitus kultakin halukkaalta kuvauksen siitä, miten hän aikoo kehittää Seuran toimintaa toimiessaan hallituksessa. Mikäli kaikkiin tehtäviin ei ole ilmaantunut halukkaita, selvittää hallitus mahdollisuudet tehtävään valitsemiseksi. Hallituksen esityksessä uudeksi hallitukseksi tulee huomioida sydänsairauksien tutkimuksen, opetuksen ja hoidon laaja asiantuntemus hallituksessa sekä maassa toimivien sydäntauteja hoitavien keskuksien laaja edustus. Vuosikokous valitsee hallituksen sääntöjen 8 ja 14 §:n mukaisesti hallituksen ehdotuksen, hallitukselle mahdollisesti tulleiden muiden ilmoittautumisten ja vuosikokouksessa tehtyjen lisäehdotusten perusteella.

Hallitus toimii jäsenistönsä valitsemana ja haluaa jatkossakin edustaa monipuolisesti kaikkia kardiologian eri osa-alueiden ammattilaisia sekä tieteellistä ja käytännöistä kehitystä. Jatketaan keskustelua seuran tulevaisuudsta ja toimintamalleista!  Toivotamme myös koko jäsenistön tervetulleeksi niin lähettämään kiinnostuksen osoitus hallituksessa työskentelyyn kuin myös osallistumaan seuraavaan 12.4.2018 järjestettävään 50. sääntömääräiseen vuosikokoukseen, jossa uusi hallitus jälleen valitaan!

Parhain terveisin

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus